نویسنده = ������ ��������1��*�� ���������� ������ ���������� ������2�� �������� ���������� �������� 3�� ���������� ���������� ������4��
معرفی محیط کشت جدید بر پایه ضایعات آبزیان به منظور کشت میکروارگانیسمها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 235-235

رضا صفری1و*، محمود رضا اویسی پور2، زهرا یعقوب زاده 3، پوریا اویسی پور4