نویسنده = رضا صفری1،*، زهرا یعقوب زاده 2،
تعداد مقالات: 3
3. معرفی محیط کشت جدید بر پایه ضایعات آبزیان به منظور کشت میکروارگانیسمها

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 235-235

رضا صفری1و*، محمود رضا اویسی پور2، زهرا یعقوب زاده 3، پوریا اویسی پور4