نویسنده = جمال قره خانی1 و2، حسام الدین اکبرین3 ،حمیدرضا حدادزاده 4
بررسی میزان آلودگی گاوهای شهرستان همدان به نئوسپورا کانینوم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 84-84

جمال قره خانی1 و2، حسام الدین اکبرین3 ،حمیدرضا حدادزاده 4؛ علیرضا باهنر5 ،حیدر حیدری6 ، آرش سامی7


بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 105-105

جمال قره خانی 1* ، احمد کریمی مخصوص2 ، بدرالزمان صادقی3، محمود رضا رسولی2


بررسی میزان آلودگی گوسفندان(نژاد مهربان) به لینگواتولا سراتا درکشتارگاه همدان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 206-206

جمال قره خانی1، عباس گرامی صادقیان2، جهانگیر عبدی3


لزوم پیاده سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی کشور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 209-209

جمال قره خانی*1، معصومه زندیه2، بدرالزمان صادقی2، سمیرا ملکی2