نویسنده = ������ ������ ������1��*�� ���������� ����������2�� �������� �������� ������3��