نویسنده = ������ ������ ������ 1��*�� �������� ����������1 �� ���������� ������������2��