نویسنده = زنوززاده، سیده شقایق
تعداد مقالات: 3
1. ضرورت مرور نظام مند در سم شناسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 212-212

سیده شقایق زنوززاده


2. دستورالعمل سم شناسی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی با تاکید بر صنایع دارویی و بیوتکنولوژی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-211

سیده شقایق زنوززاده


3. مقدمه‌ای بر مرورهای نظام مند در علوم دامی و دامپزشکی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 209-209

سیده شقایق زنوززاده