نویسنده = - همایون مقدم
گزارش وقوع IBH در گله ی گوشتی شهرستان گرگان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 155-155

10.22075/jvlr.2018.3268

- همایون مقدم*1، دکتر هادی حق بین نظری پاک2، دکتر سید محمد حسینی 3، دکترسجاد فاریابی4


گزارش وقوع آبله در گله ی قرقاول شهرستان کردکوی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 162-162

10.22075/jvlr.2018.3329

- همایون مقدم


گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ی کبک شهرستان گمیشان استان گلستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 162-162

10.22075/jvlr.2018.3330

- همایون مقدم*