نویسنده = - همایون مقدم
تعداد مقالات: 3
1. گزارش وقوع IBH در گله ی گوشتی شهرستان گرگان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-155

- همایون مقدم*1، دکتر هادی حق بین نظری پاک2، دکتر سید محمد حسینی 3، دکترسجاد فاریابی4


2. گزارش وقوع آبله در گله ی قرقاول شهرستان کردکوی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 162-162

- همایون مقدم


3. گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ی کبک شهرستان گمیشان استان گلستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 162-162

- همایون مقدم*