نویسنده = - آزاده سلیمی
تاثیر افزودن اسانس گیاهان دارویی متداول بر مهار و کنترل رشد قارچها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 143-143

10.22075/jvlr.2018.3246

- آزاده سلیمی


مروری بر تاثیرات سلامتی بخش استفاده از پروبیوتیکها و استفاده از آنها در تولید غذاهای فراسودمند

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 144-144

10.22075/jvlr.2018.3247

- آزاده سلیمی