مروری بر تاثیرات سلامتی بخش استفاده از پروبیوتیکها و استفاده از آنها در تولید غذاهای فراسودمند

نویسنده

استادیار گروه بهداشت دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زندهای هستند که اثرات مفیدی بر سلامت داشته و توانایی مهار میکروبهای بیماریزا را دارند. متداولترین آنها عبارتند از باکتریهای اسیدلاکتیک شامل گونههای بیفیدوباکتر و لاکتوباسیلوسها.  روش کار: در این تحقیق، مروری بر پژوهشهای انجام شده در مورد تاثیرات استفاده از پروبیوتیکها بر سلامتی عمومی افراد صورت گرفته است. بحث و نتایج: بر اساس نتایج اعلام شده توسط پژوهشگران، استفاده از پروبیوتیکی مانند لاکتوباسیلوس رامنوسوس،  باعث کاهش سطح استرس و افسردگی موشها گردید. همچنین پژوهشهایی که در زمینه بهداشت دهان و دندان صورت گرفته نشان میدهند که گونههای مختلف پروبیوتیکها با روشهایی مانند کاهش سطح استرپتوکوک موتانس بزاق، اتصال به سطوح دندانی و ورود به ترکیب بیوفیلمی، رقابت با باکتریهای پوسیدگیزا و تولید موادی مانند اسیدهای آلی، هیدروژن پراکساید و باکتریوسینها میتوانند موجب ارتقاء سطح بهداشتی دهان و دندان گردند. همچنین با توجه به اینکه بسیاری از ورزشکاران حرفهای دچار ناراحتیهای گوارشی و عفونتهای بخش فوقانی دستگاه تنفس، ناشی از فعالیت ورزشی شدید و فشرده میشوند، بررسیها نشان دادهاند که مصرف محصولات پروبیوتیکی میتواند تا حدودی این مشکلات را بهبود داده  و از طول دورهی بیماری و علائم آن بکاهد، همچنین این ترکیبات باعث بهبود میزان حداکثر اکسیژن مصرفی در ورزشکاران نیز میگردند. از دیگر نتایج سلامتی بخش مصرف پروبیوتیکها میتوان به کاهش اثرات جانبی مصرف آنتیبیوتیکها، بهبود بیماران آرتریت روماتوئید، بهبود مبتلایان به هلیکوباکتر ژژوانی، کاهش کلسترول و فشار خون، جلوگیری از ابتلا به سرطان کولون، کبد، روده و پستان و بهبود عدم تحمل لاکتوز اشاره کرد. اهمیت این میکروارگانیسمها و خواص سلامت بخش آنها منجر به افزایش تولید محصولات غذایی جدید تحت عنوان فراسودمند گردیده است. از آنجا که اغلب باکتریهای پروبیوتیک قابلیت تولید و کشت در فراوردههای لبنی مانند شیر، ماست، بستنی و پنیر را دارا هستند، در سالهای اخیر این مواد بعنوان حاملهای باکتریهای پروبیوتیکی مورد توجه قرار گرفتهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -