نویسنده = آزاده سلیمی، -
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر افزودن اسانس گیاهان دارویی متداول بر مهار و کنترل رشد قارچها

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-143

- آزاده سلیمی


2. مروری بر تاثیرات سلامتی بخش استفاده از پروبیوتیکها و استفاده از آنها در تولید غذاهای فراسودمند

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 144-144

- آزاده سلیمی