نویسنده = - مهسا طالب* 1، فاطمه کاشفی1 ، علی مهدوی2
ذرت و تنوع در فرآورده های جانبی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 133-133

10.22075/jvlr.2018.3225

- مهسا طالب* 1، فاطمه کاشفی1 ، علی مهدوی2


مطالعه امکان جایگزینی سیب زمینی پخته بجای ملاس به عنوان منبع قند محلول جهت تخمیر در ذرت سیلو شده

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 139-139

10.22075/jvlr.2018.3238

- مهسا طالب*1 ، علی مهدوی2 ، بابک دارابی قانع3 ، عطا مهدوی4 ، فاطمه کاشفی1