اثر استفاده از ضایعات سیب‌زمینی پخته، ملاس و تلقیح باکتریایی بر ترکیب شیمیایی، کیفیت تخمیر و تولید گاز در شرایط برون تنی در سیلاژ ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

10.22075/jvlr.2024.33033.1088

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه اثرات افزودن سیب­زمینی پخته و یا ملاس همراه با و یا بدون تلقیح باکتریایی بر ترکیب شیمیایی، کیفیت تخمیر و تولید گاز در شرایط برون تنی در سیلاژ ذرت بود. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل هشت گروه آزمایشی و پنج تکرار انجام شد. گروه­های آزمایشی شامل گروه سیلاژ ذرت بدون افزودنی (CS)، گروه سیلاژ ذرت با افزودنی ملاس در سطح  4 درصد (CSMol)، گروه سیلاژ ذرت با افزودنی سیب­زمینی در سطح 3 درصد (CSPot3) و گروه سیلاژ ذرت با افزودنی سیب­زمینی در سطح 6 درصد (CSPot6) بودند. علاوه بر گروه­های آزمایشی مذکور، چهار گروه دیگر نیز با مکمل باکتری تلقیح شدند. بالاترین مقدار ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر و کربوهیدرات غیر الیافی و همچنین پایین­ترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی در گروه ازمایشی CSMol همراه با تلقیح باکتریایی مشاهده گردید. کاهش معنی­دار pH در گروه­های آزمایشی همراه با تلقیح باکتریایی در مقایسه با گروه­های آزمایشی بدون تلقیح باکتریایی مشاهده شد (05/0>P) بطوریکه کمترین میزان pH مربوط به گروه آزمایشی CSMol همراه با تلقیح باکتریایی بود. بیشترین غلظت اسید لاکتیک، اسید استیک و اسید پروپیونیک و کمترین غلظت اسید بوتیریک و نیتروژن آمونیاکی در گروه آزمایشی CSMol همراه با تلقیح باکتریایی یافت شد (05/0>P). کمترین غلظت اسید استیک در گروه آزمایشی CSPot3 بدون تلقیح باکتریایی مشاهده شد که تفاوت معنی­داری با گروه­های آزمایشی CS و CSPot6 بدون تلقیح باکتریایی نداشت (05/0<P). به ترتیب بیشترین و کمترین میزان قابلیت هضم ماده آلی در گروه آزمایشی CSMol همراه با تلقیح باکتریایی و گروه آزمایشی CSPot3 بدون تلقیح باکتریایی بود (05/0>P). گاز تولید شده طی 24 ساعت انکوباسیون در گروه آزمایشی CSMol همراه با تلقیح باکتریایی بیشترین مقدار بود که تفاوت معنی­داری با گروه های آزمایشی CSPot3 و CSPot6 همراه با تلقیح باکتریایی نداشت (05/0<P). بطور کل، افزودن ملاس همراه با تلقیح باکتریایی باعث بهبود غلظت اسیدهای چرب فرار و قابلیت هضم ماده آلی در سیلاژ ذرت می­گردد. همچنین می توان از سیب زمینی همراه با تلقیح باکتریایی برای بهبود کیفیت تخمیری سیلاژ ذرت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of using boiled potato waste, molasses and bacterial inoculation on chemical composition, fermentation quality and in vitro gas production in corn silage

نویسندگان [English]

  • Mahsa- Taleb
  • Ali Mahdavi
  • Ata Mahdavi
  • Babak Darabighane
Animal Science Department, Faculty Of Veterinary Medicine, Semnan University
چکیده [English]

The objective of this study was to assess and compare the impacts of incorporating boiled potatoe or molasses, with or without bacterial inoculation, on the chemical composition, fermentation quality, and in vitro gas production in corn silage. The experiment followed a completely randomized design with eight experimental groups and five repetitions. The experimental groups comprised the corn silage group without additives (CS), corn silage group with 4% molasses additive (CSMol), corn silage group with 3% potato additive (CSPot3), and corn silage group with 6% potato additive (CSPot6). Additionally, four groups, including the aforementioned ones, were inoculated with bacterial supplements.The CSMol group with bacterial inoculation exhibited the highest levels of dry matter, crude protein, ash, and nonfibrous carbohydrates, as well as the lowest amount of insoluble fibers in neutral detergent fiber. There was a significant decrease in pH in the bacterial-inoculated groups compared to those without bacterial inoculation (P<0.05), with the lowest pH observed in the CSMol group with bacterial inoculation. The CSMol experimental group with bacterial inoculation showed the highest concentrations of lactic acid, acetic acid, and propionic acid, along with the lowest concentrations of butyric acid and ammonia nitrogen (P<0.05). The lowest concentration of acetic acid was noted in the CSPot3 group without bacterial inoculation, which did not significantly differ from the CS and CSPot6 groups without bacterial inoculation (P<0.05). The highest and lowest levels of organic matter digestibility were observed in the CSMol group with bacterial inoculation and CSPot3 group without bacterial inoculation, respectively (P<0.05). The gas produced during the 24-hour incubation period was highest in the CSMol group with bacterial inoculation, not significantly different from the CSPot3 and CSPot6 groups with bacterial inoculation (P<0.05). In conclusion, adding molasses with bacterial inoculation enhances the concentration of volatile fatty acids and organic matter digestibility in corn silage. Additionally, potatoes, when used with bacterial inoculation, can improve the fermentation quality of corn silage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn silage
  • potato
  • molasses
  • fermentation