نویسنده = سید محمد حسینی
بررسی چگونگی ایجاد مدل زنوگرافت سرطان توسط رده سلولی سرطان معده در موش های ترانسژنیک nude b6

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 99-99

10.22075/jvlr.2018.3164

سید محمد حسینی؛ - امیرحسین مشرفی1