بررسی سطح سرمی آنزیم CPK متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولی سرطان معده در موش های ترانسژنیک nude b6

نویسنده

گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان بیماری ای است که درنتیجه رشد، تکثیر وکنترل بد سلول ها ایجاد می شود. سلول های سرطانی تومور را ایجاد می کنند که در بعضی موارد قابلیت تهاجم و متاستاز به سایر نقاط بدن را بدست می آورند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی سطح سرمی آنزیم CPK  متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولی سرطان معده در موش های ترانسژنیک  nude b6 می باشد. روش کار: 15 موش ترانسژنیک nude b6 به وزن 2±18 گرم را به 3 گروه کنترل منفی (از آب و غذای معمولی تغذیه کرده و هیچ گونه تزریقی را دریافت نکردند( ، کنترل مثبت (رده سلولی سرطان معده MKN45 تزریق گردید) و  درمان شده با غلظت 100 ppm نانوذره نقره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 2 بار در هفته تقسیم گردیدند، پس از پایان روز 20 که اندازه توده ی توموری به 1 سانتی متر رسید خونگیری صورت گرفته و سطح سرمی آنزیم CPK تعیین گردید. در نهایت داده ها توسط آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: میانگین سطح آنزیم CPK ، در گروه کنترل مثبت و غلظت 100 ppm نانوذره نقره افزایش یافته است. همچنین ما بین گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. (p>0.05). به نظر می رسد عمده افزایش سطح سرمی آنزیم CPK به واسطه تزریق در کانون و فضایی که مربوط به تزریق رده سلولی در موضع می باشد، بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • seyed mohammad hoseini