بررسی سطح سرمی قند خون متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولی سرطان معده در موش های ترانسژنیک nude b6

نویسنده

گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: با وجود تلاش های فراوان در زمینه پیشگیری و درمان سرطان، این بیماری به عنوان دومین عامل مرگ و میر پس از بیماری های قلبی- عروقی محسوب می شود، در نتیجه نیاز به درمان آن یکی از مسایلی است که سیستم درمانی هر جامعه‏ای به دنبال آن می‌باشد. بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی عوارض نانوذره نقره در درمان مدل سرطان معده، بر سطح سرمی قند خون در موش های ترانسژنیک  nude b6 می باشد. روش کار: 20 موش ترانسژنیک nude b6 به وزن 2±18 گرم را به 4 گروه کنترل منفی (از آب و غذای معمولی تغذیه کرده و هیچ گونه تزریقی را دریافت نکردند( ، کنترل مثبت  (رده سلولی سرطان معده MKN45 تزریق گردید)، درمان شده با غلظت 100 ppm نانوذره نقره و  درمان شده با غلظت 200 ppm نانوذره نقره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 2 بار در هفته به مدت 20 روز تقسیم بندی شدند، پس از پایان روز 20 که اندازه توده ی توموری به 1 سانتی متر رسید خونگیری صورت گرفته و سطح سرمی گلوگز خون تعیین گردید. در نهایت داده ها توسط آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: میانگین سطح سرمی قند خون ، در گروه های درمانی نانوذره نقره افزایش یافته است. همچنین بین گروه بین گروه کنترل منفی و کنترل مثبت  تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما مابین سایر گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده شد. (p<0.05) به نظر می رسد تاثیرات استفاده از روش درمانی نانوذره نقره باعث افزایش قند خون می گردد لذا باید در کنار استفاده از تاثیر درمانی نانوذره نقره به میزان قند خون توجه لازم را مبذول داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • seyed mohammad hoseini