نویسنده = محمد یخچالی1، کیا بهرام نژاد2*،
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه مقایسه روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس از دام و اماکن انسانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 203-203

محمد یخچالی1، کیا بهرام نژاد2*