نویسنده = حسن شیبانی1، رضوان سلطانی نژاد2*،
تعداد مقالات: 2
2. گزارش آلودگی و تشخیص جرب Cnemidocoptes mutans درمرغداریهای بومی شهرستان کرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 100-100

هادی توکلی1، رضوان سلطانی نژاد2*