تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در شترهای استان یزد، ایران

نویسندگان

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

خلاصههیداتیدوز یکی از مهم­ترین بیماری­‌های مشترک بین انسان و حیوانات در سراسر جهان است. از آن­‌جا که تاکنون بررسی سرولوژیکی برای ارزیابی میزان شیوع هیداتیدوز شتر در استان یزد صورت نگرفته است، بنابراین حضور آنتی‌­بادی اختصاصی آن در نمونه‌­های سرم جمع‌­آوری شده با استفاده از دو روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم و کانتر ایمونو الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفت. مجموعاً 141 نمونه­‌ی سرم از شترهای یک کوهانه‌­ی به ظاهر سالم با سنین مختلف و از هر دو جنس نر و ماده برای جستجوی آنتی‌­بادی برعلیه اکینوکوکوس گرانولوزوس مورد آزمایش قرار گرفتند. سرم هجده (8/12%) و شانزده (3/11%) نفر از شترها به ترتیب با روش­‌های هماگلوتیناسیون غیرمستقیم و کانتر ایمونو الکتروفورز مثبت بودند. بررسی­‌های آماری نشان داد شترهای با بیش از 10 سال سن به طور معنی­‌داری از سایر شترها آلودگی بیشتری داشتند (05/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Hydatidosis in Camels of Yazd Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Sazmand, A.R
  • Razi Jalali, M.H
  • Hekmatimoghaddam, S.H
  • Asadollahi, Z
چکیده [English]

 Abstract Hydatidosis is one of the most important zoonoses worldwide. Since there is no published data based on serological tests of camels’ hydatidosis in Yazd province, presence of specific antibodies in animals’ blood sera were examined with Indirect Hemagglutination and Counterimmunoelectrophoresis assays. A total of 141 sera samples from apparently healthy dromedary camels of different ages and both sexes were investigated for anti-Echinococcus granulosus antibodies. Eighteen (12.8%) and sixteen (11.3%) camels found to be seropositive with Indirect Hemagglutination and Counterimmunoelectrophoresis respectively. Statistical analyses showed that camels of Less then 10 years old being positive significantly higher than animals of other age groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camelus dromedaries
  • Echinococcus granulosus
  • Hydatid Cyst
  • Seroprevalence