کلیدواژه‌ها = انگل لرنه آ
بررسی میزان و تعداد انگل لرنه آ در ماهیان زینتی و آکواریومی شهر تهران

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 127-127

10.22075/jvlr.2018.3215

- نسیم کاردان1،*،فاطمه سادات میرمهدی2،بهار شمشادی3


بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی ماهیان زینتی آلوده به انگل لرنه آ در استان کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 174-174

محمد میرزایی1، رضا خیراندیش1، حسین خوند2، امیر ستاری3، سمانه انوشه4*