کلیدواژه‌ها = کلستریدیوم پرفرنجنس
کاربرد تکنیک الیزا (ELISA) در تشخیص توکسینوتیپهای کلستریدیوم پرفرنجنس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 131-131

مهدی حسنی درخشان1،*، مریم امینی2، مجتبی علی ملایی2؛ ، احمدرضا جباری3، مهرداد شمس الدینی1، مجید عزتخواه 1، محسن موسوی3


بررسی بیان ژن etx توکسین اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 182-182

مهناز کریمی1، مهرداد شمس الدینی بافتی2*، مجید عزتخواه2؛ مجتبی علی مولایی2، مهدی حسنی درخشان2؛ زهرا عامری2، کیانا داوودی2، علیرضا کریم آبادی2