کلیدواژه‌ها = آب شیرین
ردیابی کلی فرم ها در آب شیرین با استفاده از دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 106-106

رامین مظاهری نژاد فرد1، محمدرضا خانی2؛ فهیمه سادات سیدعسگری3، ایرج اشرافی4، ثریا غریبی5


شناسایی حلزون های استان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 247-247

محمد مهدی درویشی1*، سید حسین حسینی2؛ ، فاطمه زهرا درویشی3، عباس گرامی صادقیان4