کلیدواژه‌ها = سگ گله
بررسی دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه در سال1390

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 47-54

10.22075/jvlr.2017.1236

سمیه بهلولی اسکویی؛ احسان صادقی؛ امیرحسین هاشمیان؛ سحر غفاری خلیق


تعیین میزان آلودگی به قارچ مالاسزیا پاکی درماتیس در سگ های گله منطقه تبریز و صاحبان آن ها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 102-102

علی محمد عطاری1*، منصور خاکپــور 2، زهرا خاتونی3