کلیدواژه‌ها = فلور قارچی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398

زهرا علیجانپور؛ سارا مهدیزاده؛ محمدرضا سلیمی بجستانی


2. بررسی قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت جدا شده از سگها در شهرهای ایوانکی و جویبار

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 97-97

سید سبحان عمادی جمالی1*،کیوان مدانلو جویباری2، مهدی منصوری3