کلیدواژه‌ها = دستگاه گوارش
بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش مرغ بومی اطراف شهرستان قم در سال ١٣٩٧

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 188-188

10.22075/jvlr.2018.3442

بهار شمشادی


تعیین فراوانی و تنوع انگل های دستگاه گوارش کبوتران خانگی شهرستان کازرون

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 93-93

رضا ایجاب1*، علی قربانی رنجبری 1، حسین فتاحی 2