کلیدواژه‌ها = شیر مخزن
مقایسه روش باکتواسکن و روش دستی شمارش باکتری های تام شیر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 90-90

محمد رضاسعیدی1*،مجید محمدصادق2،امید یوسفی3


بررسی تعداد سلول های سوماتیک در شیر مخزن برخی از گاوداری های استان فارس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 237-237

سعید حسین زاده3، رضا خرمی4، سید شهرام شکرفروش5