کلیدواژه‌ها = استان مازندران
بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 83-83

احسان مصطفوی1، صابر اسمعیلی*1، مهین شاه دردی زاده2، هادی محمودی3؛ فهیمه باقری امیری1،4، حمید لیریایی1، منیژه یوسفی بهزادی1


راه اندازی روش اختصاصی و حساس Real-Time PCR به منظور تشخیص گونه های بروسلا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 110-110

مومنه دل بیشه1*،علی ناظمی2،مصطفی جعفرپور3