کلیدواژه‌ها = خوکچه هندی
تاثیر القای زایمان بر قطر دو طرفه سر در خوکچه هندی با استفاده از روش اولتراسونوگرافی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 234-234

10.22075/jvlr.2018.3713

سارا طیبان


مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه هندی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 77-77

سعیده نعیمی* 1، صمد محمد نژاد 2، شمسی السادات موسوی3؛ لیلا عبدالهی4، عباس جواهری وایقان1، گودرز صادقی- هشجین5