کلیدواژه‌ها = فلجی
گزارش وقوع فلجی ناشی از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 156-156

10.22075/jvlr.2018.3271

- فخرالدین رضایی1 ،فایزه قاسم زاده1* ، محمد روحانی2