کلیدواژه‌ها = آمیلوئیدوز
تعداد مقالات: 2
1. آمیلوئیدوز در قوی گنگ (Cygnus olor) ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران: گزارش موردی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-183

مهدی کمیجانی


2. آبسه های کبد و پرده جنب در اثر آرکانوباکتر پیوژنز به همراه آمیلوئیدوز در گوسفند

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 67-67

فرهنگ ساسانی*1، سارا شکرپور2، فریبا خاکی2