کلیدواژه‌ها = مدیریت
مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 61-61

سعیده سیف هاشمی1*، مهندس فاطمه کاشانی2


اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 215-215

مسعود ادیب حسامی1و*، بنت الهدی رحمان1، هادی نایابیان2، سمیه رحمان3


الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 251-251

حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2