کلیدواژه‌ها = آلودگی قارچی
تاثیر افزودن اسانس گیاهان دارویی متداول بر مهار و کنترل رشد قارچها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 143-143

10.22075/jvlr.2018.3246

- آزاده سلیمی


بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در خط تولید دوغ صنعتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 60-60

علی احسانی1 ،مجید امین زارع2، بهناز بازرگانی3 *،حسن حسن زاد آذر4