کلیدواژه‌ها = آلودگی باکتریایی
بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در خط تولید دوغ صنعتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 60-60

علی احسانی1 ،مجید امین زارع2، بهناز بازرگانی3 *،حسن حسن زاد آذر4


خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 209-209

مصطفی نعمتی1*، فاضل پوراحمد1، طیب سیفی2