کلیدواژه‌ها = بیومارکر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و مارکرهای بیوشیمیایی فاز Bone formation درمدل تاخیری روند التیام شکستگی در خرگوش

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-89

- حسین اکبری*1 ، حمیدرضا مسلمی2


2. تعیین درستی بالینی، حساسیت و ویژگی پروتئین های فاز حاد شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاو

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 59-59

سید حامد شیرازی بهشتی ها1*، وحید ربانی1، شهاب الدین صافی2؛ محمود بلورچی3 ، پیام رازقی طهرانی4


3. تعیین الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر گاو به روش الکتروفورز استات سلولز در ورم پستان تحت بالینی ناشی از استرپتوکوکوس آگالاکتیه در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 63-63

وحید ربانی1* ، سید حامد شیرازی بهشتی ها1 ، شهاب الدین صافی2 ، سید محمود مرتضوی1