کلیدواژه‌ها = فراسنجه های خونی
بررسیتاثیر آنتی بوتیک ویرجینامایسین وسطوح مختلف اسید های آلی بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنوگلوبولین ها در جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 53-53

هادی امامی1 ،خسرو قزوینیان2 ، محمد صادق قدرتی4*؛ مهرداد ایرانی3 ، محمد امین رئیس دانایی4، فائزه اسدی4


بررسی فراسنجه های خونی یک قطعه مرغ بومی مبتلا به استئوپتروزیس ارجاعی به بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 148-148

منصور میاحی1، سیده میثاق جلالی2؛ پژمان زمانی دهکردی3، مصطفی قلی پور آذر3