کلیدواژه‌ها = آناپلاسما
بررسی مولکولی میزان شیوع آناپلاسما در گاوهای منطقه سیستان

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 88-88

10.22075/jvlr.2018.3124

- عاطفه فتحی1 ، رضا نبوی*،2 ، وحید نعمان3، علی سارانی4


تشخیص مولکولی و تعیین گونه های آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 51-51

سیده میثاق جلالی1، زهره خاکی2، بهرام کاظمی3، مژگان بنده پور3؛ ، صادق رهبری4، محمد راضی جلالی5، سیده پرستو یاسینی2