کلیدواژه‌ها = تیلریا آنولاتا
شناسایی ساختار مولکولی پروتئین غشاء تیلریا آنولاتا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 85-85

نسترن سادات صدر شیرازی1، پرویز شایان1،2، الهه ابراهیم زاده1، بریگیته اکرت2


طراحی و به کارگیری تکنیک Semi-Nested PCR برای شناسایی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاو

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 91-102

10.22075/jvlr.2017.832

پیمان قائمی؛ پرویز شایان؛ ناصر حقوقی راد؛ بریگیته اکرت