طراحی و به کارگیری تکنیک Semi-Nested PCR برای شناسایی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاو

نویسندگان

چکیده

خلاصه بیماری تیلریوز ناشی از تیلریا آنولاتا، یکی از بیماری های مهم و خطرناک برخی کشورهای مناطق گرمسیری و تحت گرمسیری است که همه ساله در این مناطق و بویژه ایران، خسارات اقتصادی زیادی را در دامداری های صنعتی ایجاد می نماید. تاکنون گونه تیلریا آنولاتا با روش های مورفولوژی، سرولوژی و مولکولی از گاوهای ایران گزارش شده است، در حالی که گونه تیلریا اورینتالیس که به نظر می رسد گونه غیر پاتوژنی باشد، فقط با روش های مورفولوژی و سرولوژی از گاوهای ایران گزارش شده است. در روش ارائه شده این مطالعه، برای اولین بار در ایران امکان جداسازی جنس های تیلریا و بابزیا و نیز گونه های تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس از یکدیگر با استفاده از تکنیک های PCR و Semi-Nested PCR به کمک پرایمرهای طراحی شده Bba-S، Bba-A، Tbs-S، Tbs-A، To-S و Ta-S فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Usage of Semi-Nested PCR Technique for Detection of Theielria annulata and Theileria orientalis in Cattle

چکیده [English]

AbstractTropical Theileriosis, due to Theileria annulata, is one of the major diseases of cattle in some tropical and sub-tropical countries that give rise to some serious economic losses in livestock industries in the involved countries such as Iran, every year. So far, Theileria annulata was identified by morphological, serological and molecular procedures in cattle of Iran. However, Theileria orientalis, which seems to be non-pathogenic, was only detected by morphological and serological methods in the cattle of Iran. Therefore, in the present investigation, for the first time in Iran we were able to differentiate two genus of Theielria and Babesia and also two species of Theielria annulata and Theileria orientalis by PCR and semi-nested PCR technique with designing primers of Bba-S, Bba-A, Tbs-S, Tbs-A, To-S and Ta-S.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theileria annulata
  • Theileria orientalis
  • semi-nested PCR
  • Cattle