کلیدواژه‌ها = اندومتریت
تاثیر بیوفیلم های باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک در سیستم تناسلی بر باروری گاوهای شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 186-186

آرش نمازی


بررسی تغییرات پاتولوژیک اندومتر در میش های نابارور

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 5-11

فرهنگ ساسانی؛ امید علی نکوئی جهرمی؛ هوتن زنگنه پور