کلیدواژه‌ها = انجماد
ارزیابی کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 234-234

مهدی زارعی1، *، علی فضلآرا1، دنیا جمالالدین2


اثرات مخرب اتانول بر ویژگی های حیاتی سلول اسپرم در بز

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 151-156

10.22075/jvlr.2017.818

مهدی انصاری؛ آرمین توحیدی؛ محمد مرادی شهر بابک