اثرات مخرب اتانول بر ویژگی های حیاتی سلول اسپرم در بز

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   افزودن مواد محلول در چربی به رقیق­کننده منی با حل کردن آنها در یک حلال مناسب، نظیر اتانول صورت می­گیرد. با این وجود حلال­ها ممکن است دارای اثرات مخرب بر سلول اسپرم باشند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی افزودن اتانول به عنوان حلال رایج چربی­ها به محیط رقیق­کننده، بر قابلیت انجماد اسپرم است. 5 رﺃس بز نر سالم، نژاد مهابادی انتخاب و ­منی به وسیله واژن مصنوعی جمع­آوری شد. نمونه منی بعد از ارزیابی اولیه خصوصیات کیفی، مخلوط و به دو گروه مساوی تقسیم شد. گروه­های تیماری شامل : 1) رقیق­کننده پایه به عنوان گروه شاهد، 2) رقیق­کننده پایه + اتانول (05/0 % حجمی) بودند. فراسنجه­های تحرک، تحرک پیشرونده، زنده­مانی و درصد اسپرم­های ناهنجار با استفاده از روش­های استاندارد ارزیابی شد. داده­ها در قالب طرح کاملاً تصادفی و با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS تجزیه تحلیل گردید. در گروه شاهد نسبت به تیمار، میانگین تحرک (58/1 ± 44 در برابر58/1 ± 37)، زنده­مانی (51/0 ± 04/64 در برابر51/0 ± 69/58) و نرخ بازیافت (02/0 ± 01/58 در برابر02/0 ± 76/50) به صورت معنی­داری بالاتر بود، اما میانگین تحرک پیشرونده (12/2 ± 33 در برابر12/2 ± 28) و درصد اسپرم­های ناهنجار(32 /0 ± 05/5 در برابر32 /0 ± 64/4) تحت تا ٔ ثیر تیمار قرار نگرفت. نتایج آزمایش حاضر از فرضیه سمی بودن اتانول برای اسپرم حمایت می­کند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The detrimental effects of ethanol on vital characteristics of goat sperm cells

چکیده [English]

  Abstract:   Inclusion of fat soluble material to the semen extender involves their solution into an appropriate solvent such as ethanol. In addition, these solvent seem to have their specific effects on sperm cells. Hence, the objective of this study was to investigate the effects of adding ethanol to the extender Bioxcell® (IMV, Aigle, France) on freezing ability of goat semen. Five mature mahabadi bucks were selected and semen samples were collected using an artificial vagina. Semen was divided into two groups including groups 1) basal extender as a control and 2) basal extender + ethanol (0.05% of volume). Motility, progressive motility, abnormality and viability were evaluated by standard methods. Data was analyzed using proc GLM of SAS. Motility percentage (44 ± 1.58 vs. 37 ± 1.58), viability (64.04 ± 0.51 vs. 58.69 ± 0.51) and recovery rates (58.01 ± 0.02 vs. 50.76) were significantly higher in control than the other group but progressive motility percentage and abnormality (33 ± 2.12 and 5.05 ± 0.32 vs. 28 ± 2.12 and 4.64 ± 0.32, respectively) were not affected by treatment. This result suggested that ethanol has a toxic effect on sperm cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sperm
  • ethanol
  • Mahabadi goat
  • Freezing