کلیدواژه‌ها = ضدعفونی
روش پیشنهادی جهت تولید مرغ سبز در مرغداری های کشور

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 134-134

10.22075/jvlr.2018.3227

- مرضیه سرگلزایی1*، منا حسینی2