روش پیشنهادی جهت تولید مرغ سبز در مرغداری های کشور

نویسنده

چکیده

مقدمه: امروزه تولید مرغ سبز (مرغ گوشتی که در کل دوره آنتیبیوتیک مصرف نکرده باشد)، به علت کاهش هزینههای درمانی و سلامت بیشتر محصول برای استفاده انسان، بسیار اهمیت دارد. تولید این گونه، از بسیاری از مقاومتهای دارویی در انسان نیز پیشگیری میکند.روش کار: پژوهش ذیل که در یکی از مرغداریهای گوشتی شهرستان خمین از استان مرکزی انجام شد، روش مفیدی جهت ارزیابی شد: تمام درزهای سالن کامل بسته شده و راههای هوایی با فنسهای ریزی پوشانده شده تا از ورود حیوانات خارجی جلوگیری شود. کارگران مرغداری قبل از ورود و بعد از خروج از سالنها، ضدعفونی میشوند. در روز آخر دوره که مرغهای سالن تخلیه شدند، روی کود موجود در بستر، مکتومیل ریخته میشود و یک روز به همان حالت میماند تا آلودگی احتمالی بستر، از بین برود. کود از داخل سالن جمع آوری و سالن کاملاً جارو شده تا از هرگونه آلودگی ماکروسکوپی عاری شود؛ سپس سالن ابتدا با آب ساده شستشو و بعد از آن، از شوینده های شیمیایی مانند شیفت یا فارمواش و سپس، ضدعفونیهای شیمیایی برای ضدعفونی محیط استفاده شد که در هر دوره، نوع ضدعفونی تغییر میکند تا میکروبهای محیط به یک نمونه ضدعفونی مقاوم نشود. به عنوان آخرین ضدعفونی، از فرمالکس استفاده شد. در نهایت، وسایل مخصوص سالنهای مرغداری جایگذاری و با پمپ سمپاش، ضدعفونی نهایی انجام شده و جوجهریزی انجام گردید. از روز ابتدای ورود جوجه ها، از مکملهای تقویتی همانند ویتامینها و ویتاسپرین و به خصوص اسیدآمینه و ب کمپلکس استفاده شد (از این مکمل ها به صورت روتین تا 25 روزگی داده شد). جهت تعیین زمان مناسب واکسیناسیون، به صورت مرتب تیتر سنجش میشود و نمونه به آزمایشگاه ارسال میشود. بحث و نتیجه گیری:در این حالت، هزینه های داروهای مکمل و ضدعفونیها به مراتب بسیار کمتر از هزینه داروهای درمانی میباشد و میتواند راهکاری مناسب برای سیستم مرغداری و سلامت انسانی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -