کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: گوسفند دنبه‌دار
بررسی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی در مایع مفصلی مفصل

دوره 1، شماره 2، دی 1388، صفحه 115-124

10.22075/jvlr.2017.801

سجاد نسیم؛ عبدالحمید میمندی پاریزی؛ سعید نظیفی