کلیدواژه‌ها = باقیمانده جنتامایسین
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مقدماتی وجود باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین در بافت های مرغ گوشتی در شهر سمنان در نیمه دوم سال 1393

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 182-182

فاطمه خانعلی


2. مطالعه مقدماتی وجود باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین در بافت های مرغ گوشتی در شهر سمنان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-26

ابراهیم شهروزیان؛ جواد خوش گفتار