مطالعه مقدماتی وجود باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین در بافت های مرغ گوشتی در شهر سمنان در نیمه دوم سال 1393

نویسنده

دکتری عمومی دامپزشکی، دانش آموخته دانشگاه دامپزشکی سمنان

چکیده

هدف: به منظور ارزیابی خطر باقیمانده های آنتی بیوتیکی با منشاء دامی در وهله اول نیاز به اندازه گیری، پایش و غربالگری منظم آنها در گوشت ها و فرآورده های گوشتی مورد مصرف انسان می باشد. حضور باقیمانده ها بیشتر از حداقل سطح باقیمانده (MRL) در این نوع محصولات که مورد مصرف مداوم می باشد، در طولانی مدت عوارض ناگواری در انسان به همراه دارد. مواد و روش کار: در این مطالعه در مجموع 43 نمونه بافت عضله و کبد از کشتارگاه طیور شهر سمنان در مدت یک ماه جمع آوری و به منظور ارزیابی باقیمانده آنتی بیوتیکی جنتامایسین از روش الایزا استفاده گردید. نتایج و بحث: محدودیت اندازه گیری (LOD) جنتامایسین بر اساس دستورالعمل کیت سازنده ng/g 10 می باشد. از 21 نمونه بافت عضلانی و 22 نمونه بافت کبدی، به ترتیب 50 و 42/71 درصد نمونه ها حاوی باقیمانده جنتامایسین بودند. حداکثر میزان باقیمانده در گوشت و کبد طیور بر اساس استانداردهای کدکس ng/g 100 می باشد که بر اساس آن، به ترتیب 57/78 و100 درصد نمونه های گوشت و کبد میزان باقیمانده ای بیش از حد استاندارد داشتند. رعایت نکردن مدت زمان منع مصرف (Withdrawal Time) باعث حضور باقیمانده ها در فرآورده های با منشاء دامی می شود. بدین منظور به منظور جلوگیری از مواجهه مداوم باقیمانده ها پایش مدون و منظم داروهای دامپزشکی که با بهداشت و سلامت انسانی سر و کار دارد باید توسط سایر نهادهای مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -