کلیدواژه‌ها = گاوهای شیری
تعداد مقالات: 2
بررسی شیوع سرمی ویروس لوسمی گاوان (BLV) با استفاده از روش الایزا در استان ایلام

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 148-148

- امیر لرستانی*،1، ناهید حق نظری2، مهدی قاسمی1


بررسی شیوع هایپوکلسمی تحت بالینی در گاوهای شیری تازه زایمان کرده منطقه کرمانشاه

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 149-149

- امیر لرستانی*،1، ناهید حق نظری2، مهدی قاسمی1