بررسی شیوع سرمی ویروس لوسمی گاوان (BLV) با استفاده از روش الایزا در استان ایلام

نویسنده

1. دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. 2. استادیار بیوشیمی، گروه علوم پایه، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: ویروس لوسمی گاوان (BLV) یک ساختار لنفوتروپیک رتروویروسی دارد که عامل مسبب لکوز گاوی آنزئوتیک (EBL) محسوب میشود که یک نئوپلاسم بافت لنفاوی در گاوان است. BLV باعث عفونت مزمن در گاوها میگردد. بیشتر حیوانات مبتلا به BLV بدون علائم بالینی هستند (به ظاهر سالماند). هدف از این مطالعه تعیین شیوع سرمی ویروس لوسمی گاوان (BLV) در گاوهای شیری استان ایلام با استفاده از کیت الایزا بود. روش کار: در مجموع 94 گاو شیری (گاوهای هلشتاین) از گاوداریهای استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت. گاوهای شیری بزرگتر از شش ماه سن داشتند و براساس روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند. گاوها به دو گروه سنی بزرگتر از دوسال و کمتر از دوسال تقسیم شدند. در شرایط غیرعفونی از ورید وداج خونگیری شد. نمونهها تا اخذ سرم به مدت 10 دقیقه در rpm 2000 سانتریفوژ شدند. سپس، سرمهای بدست آمده تا زمان انجام آزمایش در °C20- نگهداری شدند. تمام 94 نمونه سرمی با استفاده از کیت الایزا (Svanova Biotech AB, Uppsala, Sweden) برای BLV مورد آزمایش قرار گرفتند. مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده آزمایش انجام شد. بحث و نتیجهگیری: 5 نمونه سرم مثبت (32/5 درصد) شد. آنالیز سن نشان داد که درصد شیوع BLV با افزایش سن ببشتر میشود (P < 0.05). نتایج حاصل از این مطالعه بیان کرد که غربالگری جامع همه حیوانات متاثر در دیگر نقاط ایران ضروری است. برنامههایی که گاوهای شیری را مجزا میکنند، میتوانند یک روش موثر و مهم برای کنترل و یا حذف BLV محسوب گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -