بررسی شیوع هایپوکلسمی تحت بالینی در گاوهای شیری تازه زایمان کرده منطقه کرمانشاه

نویسنده

1. دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. 2. استادیار بیوشیمی، گروه علوم پایه، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: کلسیم نقش مهمی در فرآیندهای متابولیک بازی میکند و کمبود آن میتواند متابولیسم بدن را تحت تاثیر منفی قراردهد. هایپوکلسمی تحت بالینی به عنوان یک بیماری متابولیک، گاوان را بیشتر مستعد ابتلا به بیماریهای ثانویه همانند سختزایی میکند. هایپوکلسمی تحت بالینی بواسطه مقادیر کلسیم سرمی بین  mmol/L1.38 تا  mmol/L 2 ( mg/dL5.5 تا  mg/dL8) و در غیاب علائم بالینی هایپوکلسمی در دوره پس از زایمان تعریف گردیده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع هایپوکلسمی تحت بالینی در گاوهای شیری منطقه کرمانشاه در دوره پس از زایمان بود. روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 53 رأس گاو شیری منطقه کرمانشاه در محدوده سنی 60-24 ماه، در 12 و 24 ساعت پس از زایمان، انجام شد. نمونههای خون توسط ونوجکت از ورید وداج در دوره پس از زایمان (12 و 24 ساعت پس از زایمان) اخذ گردید. نمونهها برمبنای سن دستهبندی، و در  rpm1500 به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ شدند. سپس سرمهای بدستآمده تا زمان بررسیهای بیوشیمیایی در °C20- نگهداری شدند. سطح کلسیم سرم با روش جذب اتمی اندازهگیری گردید. بحث و نتیجهگیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوع هایپوکلسمی تحت بالینی درخلال 12 و 24 ساعت پس از زایمان در گاوهای شیری منطقه کرمانشاه به ترتیب 6/34 و 1/42 درصد بود. همچنین نتایج حاکی از این بود که هایپوکلسمی تحت بالینی با افزایش سن بیشتر رخ میدهد (P < 0.05). دادهها نشان دهنده شیوع نسبی بالایی در سطح تحت نرمال کلسیم سرم، در میان گاوهای شیری منطقه کرمانشاه، بود؛ سطوحی که میتوانند به توصیف پاتوفیزیولوژی بیماری هایپوکلسمی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -