کلیدواژه‌ها = سوکسله
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره ی هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی در روش انتشار دیسک

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 170-170

طیب سیفی


2. بررسی تاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه پونه کوهی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 146-146

- فاطمه خاقانی 1*، سیده زهرامهرینژاد1، عباسعلی ساری 2