ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره ی هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی در روش انتشار دیسک

نویسنده

کارشناس ارشد باکتری شناسی دامپزشکی، دانشگاه ایلام، دانشکده پیرا دامپزشکی

چکیده

مقدمه: در نتیجه استفاده بی‌رویه از داروهای ضد میکروبی در درمان بیماری‌های عفونی، مقاومت میکروارگانیسم‌ها در برابر خیلی از آنتی بیوتیک‌ها توسعه یافته است و یک نیاز برای توسعه داروهای ضد میکروبی وجود دارد. یک راه استفاده از گیاهان دارویی محلی می باشد که یک منبع غنی از عوامل ضد میکروبی نوین را ارایه می دهند. هدف: به دلیل افزایش سریع مقاو مت آنتی بیوتیکی، اثرات جانبی داروهای شیمیایی، خواص ضد باکتریایی بلوط‌ها و دلایل دیگر، این مطالعه انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی ارزیابی شده و با تعدادی از آنتی بیوتیک‌های رایج مقایسه شده است. عصاره گیری از میوه‌های آسیاب شده بلوط که پوست آن‌ها جدا شده بود به وسیله نسبت‌های مساوی از آب، و اتانول و در دستگاه سوکسله صورت گرفت. اثر عصاره حاصل در سه غلظت (25، 50، 75 میلی‌گرم/ میلی‌لیتر) و با استفاده از روش انتشار دیسک بر روی سه باکتری Escherichia coli وStaphylococcus epidermidis،Staphylococcus aureus موردآزمایش قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که اثر عصاره بر روی باکتری‌ها وابسته به غلظت بوده است. در مقایسه با آنتی بیوتیک‌ها نیز اثر غلظت75ml/mg عصاره بر روی.S. aureus مشابه جنتامایسین، کمتر از کانامایسین و بیشتر از اکسی تتراسایکلین بوده است.  همچنین این اثر از عصاره دارای اثری مشابه کانامایسین، بیشتر از جنتامایسین و کمتر از اکسی تتراسایکلین بر رویS. epidermidis بوده است. همچنین این اثر بر روی  E. coli کمتر از جنتامایسین و کانامایسین ولی در مقایسه با اکسی تتراسایکلین بیشتر بوده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که بلوط ایرانی دارای ترکیباتی با خصوصیات ضدباکتریایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -